نمونه کار جلد سخت سلفون - 5 جلدی - عطف مشترک - کاغذ بالک